Transparant over oncologische zorg

De bij Egidius aangesloten transmurale zorgnetwerken willen dat patiënten de allerbeste oncologische zorg ontvangen, altijd en overal. Egidius verenigt hiervoor transmurale zorgnetwerken, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars en faciliteert de onderlinge kwaliteitscyclus.

De bij Egidius aangesloten netwerken werken aan kwaliteitsverbetering van complexe oncologische zorg. We streven tezamen naar hoogwaardige kwaliteit van zorg. Enerzijds door kort-cyclische kwaliteitsverbetering op basis van relevante kwaliteitsindicatoren en heldere normen. Anderzijds door duidelijke afspraken over wie welk onderdeel van het zorgpad uitvoert en aan welke eisen die uitvoering moet voldoen. Patiënten krijgen zo de allerbeste zorg. Dichtbij waar het kan, geconcentreerd waar nodig.

Egidius biedt deelnemers een betrouwbare, veilige omgeving waar ze op basis van data en indicatoren inzicht krijgen in verbeterpotentieel. Standaardisatie van registratie en verzameling van data voor de benchmark is daarbij een randvoorwaarde en draagt bij aan het inzicht en onderling vertrouwen.

Egidius is gestart met de focus op prostaatkankerzorg en maag- slokdarm kankerzorg. De blauwdruk hiervan gebruiken we voor andere aandoeningen. Zo is inmiddels ook blaaskanker opgestart en worden andere kankersoorten toegevoegd.

Kernwaarden
Met de deelnemende netwerken focussen we op kwaliteitsverbetering, de indicatoren bepalen we op basis van inhoud en verbeterpotentieel. Consensus met het hele veld is daarbij geen voorwaarde. We willen vooruit, want tijd is kostbaar, zeker voor de patiënten.

Met de aangesloten netwerken op het gebied van verschillende aandoeningen, gaan we ervoor zorgen dat:

  • zorgverleners inzicht hebben in het verbeterpotentieel en de voortgang op de verbetering(en) zelf
  • verwijzers precies weten waar hun patiënt terecht kan;
  • patiëntenverenigingen inzicht hebben in waar de patiënt de beste kwaliteit mag verwachten;
  • zorgverzekeraars kwaliteit stimuleren door het faciliteren van het proces van kwaliteitsverbetering, wat uiteindelijk leidt tot selectieve zorginkoop door het belonen van excellente zorg.

Strategische ambities

Egidius werkt vanuit 4 strategische ambities. Deelnemers van Egidius committeren zich hier volledig aan.

1. Focus op kwaliteitsverbetering

Egidius richt zich op de kritische onderdelen van het transmurale zorgpad, waarop mogelijke kwaliteitsverbetering voor de patiënt te realiseren is. Data, indicatoren en benchmarks zijn geen doel op zich, ze moeten leiden tot inzicht met als doel concrete kwaliteitsverbetering voor de patiënt.
Aangesloten netwerken nemen actief deel aan de kwartaalbijeenkomsten en voeren naar aanleiding daarvan kwaliteitsverbeteringsprojecten uit.

2. Kwaliteitsindicatoren zijn de basis van de benchmark

De indicatoren set voor een aandoening bestaat uit vijf tot tien indicatoren per aandoening met focus op PROMs en PREMs, ondersteund door een combinatie van structuur- en procesindicatoren.
Egidius richt zich hierbij op het gehele zorgpad. De indicatoren set is voortdurend in ontwikkeling.
De uitkomstindicatoren vormen de vaste basis voor de kwaliteitsrapportage die ieder kwartaal verschijnt. Deze rapportage geeft inzicht in het verbeterpotentieel en de verbetering(en) zelf.
Aangesloten netwerken rapporteren op de indicatoren.

3. Rapportage op normen geeft inzicht in prestaties

Vanuit de kwaliteitsindicatoren, ontstaan uitkomst- en volumenormen. Wanneer normen landelijk zijn vastgesteld (zoals bijvoorbeeld in het IZA), dan worden deze gehanteerd. Egidius hanteert ook eigen normen vastgesteld door betrokken experts.
Aangesloten netwerken rapporteren over de normen en evalueren de normen jaarlijks. De normen worden bijgesteld indien nodig.
Er wordt op een beperkte vooraf vastgestelde set van normen gerapporteerd aan de patiëntenvereniging en aan de zorgverzekeraars ten behoeve van informatievoorziening en voor het toekennen van premiums in het inkoopbeleid.

4. Analyse van gestandaardiseerde data

Egidius werkt op basis van een gestandaardiseerde, eenduidige manier van registratie en verzameling van data die aangeleverd worden door DHD, IKNL en/of DICA. Egidius zorgt naast de combinatie van bronnen voor analyse en interpretatie van de data ten behoeve van de discussie in de bijeenkomsten.
Alle aangesloten zorgaanbieders en netwerken leveren data aan.

Meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg in Nederland?