Egidiusnetwerken zijn koplopers. Ook in de toekomst.

De aan Egidius deelnemende netwerken zijn ook in de toekomst koploper. We pakken door!

Met de deelnemende netwerken focussen we op kwaliteitsverbetering, de indicatoren bepalen we op basis van inhoud en verbeterpotentieel. Consensus met het hele veld is daarbij wenselijk maar geen voorwaarde. We willen vooruit, want tijd is kostbaar, zeker voor de patiënten.

Met de aangesloten netwerken op het gebied van verschillende aandoeningen, gaan we ervoor zorgen dat:

  • zorg binnen de aangesloten netwerken voldoet aan de door Egidius gestelde normen voor kwalitatief hoogwaardige zorg.
  • zorgverzekeraars kwaliteit stimuleren door selectief in te kopen en excellente zorg te belonen door bijvoorbeeld het productieplafond weg te nemen.

We willen groeien door: 

  1. Verbreding van netwerken en partners

We willen groeien door meer transmurale zorgnetwerken te betrekken bij Egidius. Als meer netwerken zich aansluiten, komt er meer specifieke data beschikbaar die zijn gerelateerd aan bepaalde indicatoren. Indicatoren die verbonden zijn aan de kritische onderdelen van een zorgpad. Door met meer partijen samen te werken ontstaat er eenheid in wat er verzameld wordt. En door de betrokkenheid van de vele ziekenhuizen vanuit de aangesloten netwerken, vergroten we bovendien de mogelijkheden tot het integreren van deze gestandaardiseerde dataregistratie in systemen als EPD en HIS. Als transmuraal zorgnetwerk aansluiten bij Egidius? Kijk hier voor de voorwaarden voor deelname.
Ook aan de zijde van de betrokken zorgverzekeraars willen we het netwerk uitbreiden. Het komende jaar gaan we in gesprek met hen.

  1. Verbreding van aandoeningen

Egidius is gestart met de focus op prostaatkankerzorg. De blauwdruk hiervan gebruiken we voor andere aandoeningen. Zo is inmiddels gestart met maag- en slokdarmkanker en wordt eind 2022 blaaskanker opgestart. Voor 2023 staat de start met blaaskanker geagendeerd.

Strategische ambities

Egidius werkt vanuit 4 strategische ambities. Deelnemers van Egidius committeren zich hier volledig aan.

1. Focus op kwaliteitsverbetering

Egidius richt zich op de kritische onderdelen van het transmurale zorgpad, waarop kwaliteitsverbetering voor de patiënt mogelijk of te verwachten is. Data, indicatoren en benchmarks zijn geen doel op zich. Ze moeten leiden tot inzicht met als doel concrete kwaliteitsverbetering voor de patiënt. Aangesloten netwerken delen de visie op de werkwijze van Egidius, nemen actief deel aan de kwartaalbijeenkomsten en voeren naar aanleiding daarvan aantoonbaar kwaliteitsverbeteringsprojecten uit.

2. Dataverzameling- en analyse

Egidius werkt op basis van een gestandaardiseerde, eenduidige manier van registratie en verzameling van data die aangeleverd worden aan en geanalyseerd door DHD en IKNL en. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande data voortkomend uit registratie aan de bron. De zorgaanbieders zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de registratie. Alle aangesloten zorgaanbieders en netwerken voldoen aantoonbaar aan deze dataverzameling en analyse.

3. Kwaliteitsindicatoren

De indicatorenset voor een aandoening bestaat uit vijf tot tien indicatoren per aandoening met focus op PROMs en PREMs, ondersteund door een combinatie van structuur- en procesindicatoren. De uitkomstindicatoren vormen de vaste basis voor de kwaliteitsrapportage die ieder kwartaal verschijnt. Deze rapportage geeft inzicht in het verbeterpotentieel en de verbetering(en) zelf.Alle aangesloten netwerken presenteren en rapporteren aantoonbaar op de indicatoren.

4. Normen en concentratie

Vanuit de kwaliteitsindicatoren, ontstaan uitkomst- en volumenormen. Voorbeeld van een volumenorm is het aantal behandelingen dat minimaal moet worden uitgevoerd per netwerk, ziekenhuis of operateur. Maar ook het aantal locaties per netwerk waar een bepaald kritisch onderdeel van een zorgpad mag worden uitgevoerd. De normen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Alle deelnemers met een A-status voldoen aan de volume- en uitkomstnormen. Nieuwe deelnemers onderschrijven de volume- en uitkomstnormen, en zijn bereid binnen drie jaar daaraan te voldoen.

Meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg in Nederland?