Verbetering prostaatkankerzorg

Uitbreiding indicatorenset transmuraal zorgpad Prostaatkanker
Egidius is gestart met een focus op prostaatkankerzorg en in het bijzonder één onderdeel van het zorgpad: de prostatectomie. Maar er is méér. Want ook in de diagnostiek en nazorg is veel winst te behalen. Gezondheidswinst, omdat patiënten op tijd worden gediagnosticeerd en daarmee ook op tijd worden behandeld. Omdat ze de juiste nazorg krijgen en er adequaat wordt omgegaan met eventuele neveneffecten. Maar ook financieel wordt er winst behaald. Als patiënten tijdig en op de juiste wijze worden gediagnosticeerd en behandeld en als ze de juiste nazorg ontvangen, wordt een intensiever, langduriger en daarmee ook duurder behandeltraject vaak voorkomen. Egidius wil voor het gehele zorgpad prostaatkanker de allerbeste kwaliteit op de daarvoor geschikte plaatsen.

De Expertraad Prostaatkankerzorg heeft voor 2022 de volgende doelen gesteld:

  • De indicatorenset 2023 wordt eind Q3 2022 vastgesteld
    • Uitkomstindicatoren voor incontinentie en seksueel functioneren zijn toegevoegd
    • Indicatoren betreffende de diagnostische fase maken deel uit van de set
    • Het gehele zorgpad is uitgewerkt, inclusief inzicht in de onderdelen die kritisch zijn voor kwaliteitsverbetering en concentratie.
  • Het normenkader 2023 wordt eind Q3 2022 vastgesteld.
    • De bestaande normen zijn geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De aanvullende normen zijn vastgesteld, zoals: inzet Multidisciplinair Overleg (MDO) en de wijze van dataregistratie- en verzameling.